Момент імпульсу і момент сили відносно осі.

де , , – проекції вектора на відповідні орти. З векторної алгебри відомо, що векторний добуток можна представити визначником:

.

Звідси одразу видно, що моменти імпульсу частинки відносно осі :

,

де – відстань частинки від осі . Перетворимо цей вираз до виду, який більш зручніший для практичного застосування. Маючи на увазі, що , отримаємо:

,

де – проекція кутової швидкості , з якою обертається радіус-вектор частинки.

Запишемо момент сили відносно осі :

,

де – проекція вектора сили на орт .

Звернемо увагу, що проекція і дійсно не залежать від вибору точки на осі , відносно якої визначені вектори і . Крім того, і – величини алгебраїчні, їх знаки відповідають знакам проекції і .

Перейти на страницу: 1 2 

 

Статистика

Ракурс в историю

История открытий в области строения атомного ядра

Изучение атомного ядра вынуждает заниматься элементарными частицами. Причина этого ясна: в ядрах атомов частиц так мало, что свойства каждой из них в отдельности не усредняются, а, напротив, играют определяющую роль.
История открытия закона Ома

Закон Ома устанавливает зависимость между силой тока I в проводнике и разностью потенциалов (напряжением) U между двумя фиксированными точками (сечениями) этого проводника.
История открытия основных элементарных частиц
Элементарные частицы в точном значении этого термина — первичные, далее неразложимые частицы, из которых, по предположению, состоит вся материя.