Момент імпульсу частинки.

Аналіз поведінки систем показує, що крім енергії та імпульсу існує ще одна механічна величина, з якою також пов’язаний закон збереження – це момент імпульсу . що це за величина і які її властивості?

Рис. 1

Рис. 2

Візьмемо спочатку одну частинку. Нехай – радіус-вектор, який характеризує її положення відносно деякої точки вибраної системи відліку, а – її імпульс в цій системі (рис. 1). Момент імпульсу матеріальної точки відносно деякої точки називається векторний добуток радіус-вектора на її імпульс :

. (17)

Модуль цієї величини, що дорівнює , можна представити у вигляді добутку плеча імпульсу на модуль вектора :

.

Частинка володіє моментом імпульсу незалежно від форми траєкторії, по якій вона рухається. Розглянемо два випадки.

Рис. 3

1. Частинка рухається вздовж прямолінійної траєкторії (рис. 3). Модуль моменту імпульсу може змінюватися тільки за рахунок зміни модуля швидкості.

Рис. 4

2. Частинка рухається по колу радіуса (рис. 4). Модуль моменту імпульсу відносно центру кола дорівнює і так само, як і в попередньому випадку, може змінюватися лише за рахунок зміни модуля швидкості. Не дивлячись на неперервну зміну напряму вектора , напрям вектора залишається постійним.

 

Статистика

Ракурс в историю

История открытий в области строения атомного ядра

Изучение атомного ядра вынуждает заниматься элементарными частицами. Причина этого ясна: в ядрах атомов частиц так мало, что свойства каждой из них в отдельности не усредняются, а, напротив, играют определяющую роль.
История открытия закона Ома

Закон Ома устанавливает зависимость между силой тока I в проводнике и разностью потенциалов (напряжением) U между двумя фиксированными точками (сечениями) этого проводника.
История открытия основных элементарных частиц
Элементарные частицы в точном значении этого термина — первичные, далее неразложимые частицы, из которых, по предположению, состоит вся материя.